Místo konání

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
Ruská 87
100 00 Praha 10

Jak se k nám dostanete?

Důležitá data

Registracedo 10.12.2018
Abstraktado 11.1.2019
Konference5.-7.2.2019

On-line formuláře

Registrace - zde

Zasílání abstrakt - zde

Přihláška do ČFS - zde

Základní informace

Fyziologické dny (FD) jsou tradičním setkáním tuzemských a zahraničních odborníků (zejména ze SR) a studentů z fyziologických a příbuzných oborů. Historicky první Fyziologické dny se konaly v Praze 23.-25. ledna 1958. V prezenční listině je podepsán Akademik Laufberger, který setkání zahájil a vystoupil i s první přednáškou: Stanovení vzrušivosti. Postupně se vytvořila tradice zahájení FD - Purkyňova přednáška (první přednášku v roce 1967 přednesl prof. Krůta na 19. Fyziologických dnech s tématem Purkyňovo pojetí fyziologie), pedagogická přednáška (od roku 1998 nazývaná Procházkova) a vědecká aktualita (více z historie).
Pro nadcházející ročník byl zvolen termín 5.-7.2.2019 a místem konání bude 3.LF UK v Praze. Organizace se ujali členové výboru ČFS z Pražských institucí (3. a 1.LF UK, FGÚ AVČR). Program bude obsahovat všechny tradiční prvky včetně Půrkyňovy a pedagogické přednášky a samozřejmostí je i společenský večer. V letošním roce bychom opět rádi přivítali co nejvíce mladších kolegů, kteří se teprve rozhodují o svém profesním zaměřením a proto se budou moci pregraduální studenti zúčastnit zdarma vědeckého programu FD. Na konferenci budou prezentovány práce z oboru fyziologie a příbuzných oborů především formou ústního sdělení. Možná je i prezentace formou posteru.
Oficiálními jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Věříme, že si najdete čas a této prestižní konference se zúčastníte. My uděláme vše proto, aby se Vám 95.Fyziologické dny líbily.

Za organizační výbor

Jakub Otáhal, Romana Šlamberová, Vladimír Riljak


Program 95.Fyziologických dnů

Detailní program konference

Finální blokový program

Blokový program CZ , Block program EN

Sborník abstrakt 95.Fyziologických dnů

Sborník abstrakt

Pokyny pro autory

Přednášky

Délka ústního sdělení je 10 min + 5 min diskuse. Obě přednáškové místnosti jsou vybaveny dataprojektorem, osobním počítačem s operačním systémem Windows a MS Office , kvalitním ozvučením a je k dispozici prezentér s laserovým ukazovátkem.

Postery

Stojany pro vyvěšení posterů budou s bílou podkladovou plochou o rozměrech:
- výška 1.800 mm
- šířka 980 mm.
Instalace bude probíhat přilepením pomocí „suchého zipu“ nebo lepicích terčíků - prostředky pro lepení budou zdarma k dispozici na místě.

Abstrakta

Abstrakta lze zasílat výhradně pomocí online formuláře, který naleznete na tomto odkazu.

Registrační poplatky

Platba Včasná (bezhotovostně do 31.1.2019) Na místě
Člen ČFS 2.000,- Kč 2.500,- Kč
Nečlen ČFS 2.500,- Kč 3.000,- Kč
Postgraduální student 1.000,- Kč 1.200,- Kč
Pregraduální student 0,- Kč 0,- Kč
Účastník ze Slovenska (SFS) -- 2.500,- Kč

Platbu prosím uhraďte za každého účastníka samostatně převodem na účet ČLS JEP. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka.

Název: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP, z.s.)
Registrována Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 1190
Sídlo: Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
IČO: 00444359, DIČ: CZ00444359
Bankovní spojení: ČSOB, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 500617613/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
V.S.: 2519003

Soutěž mladých

V rámci 95.Fyziologických dnů proběhnou soutěž mladých České fyziologické společnosti a Slovenské fyziologické společnosti prezentujících na konferenci. Detailní informace a pravidla budou včas doplněny.

Soutěž o Ocenění vědecké práce mladých

Výbor České fyziologické společnosti a Organizační výbor 95. Fyziologických dnů vypisuje soutěž pro účastníky konference do 35 let o cenu pro mladé fyziology prezentující své práce na 95. FD 2019 (Cena 95. FD). Účastnící soutěže, kteří jsou členy České fyziologické společností, mohou současně soutěžit i o cenu této společnosti (Cena ČFS). O udělení cen rozhodne výbor ČFS při ukončení FD na základě doporučení hodnotící komise a předsedů sekcí.
Podmínky soutěže:
1. Autor je prvním a současně prezentujícím autorem práce.
2. Do soutěže jsou zařazena pouze ústní sdělení.
3. Autor vyznačí přání být zařazen do soutěže na přihlášce k aktivní účasti na 95. FD zaškrtnutím příslušného pole na registračním formuláři.
4. Soutěžící i o cenu České fyziologické společnosti zaškrtnou v příslušném poli registračního formuláře i informaci o svém členství v ČFS.
Kritéria hodnocení:
Hodnotící komise posoudí kvalitu abstraktu po stránce obsahové i formální, odbornou úroveň práce, ústní prezentaci autorem a diskuzi.
Odměna:
Ocenění získají finanční odměnu, která bude v případě Ceny 95. FD představovat 5000 Kč. Cena ČFS bude udělena dle počtu oceněných v maximální částce 10000 Kč. V případě udělení obou cen (Ceny 95. FD i Ceny ČFS) se odměny sčítají.
Nebude-li žádná práce hodnocena jako práce odpovídající kvality, nemusí být cena udělena.

Súťaž o najlepší poster mladých fyziológov – členov SFS

Výbor Slovenskej fyziologickej spoločnosti vyhlasuje tradičnú súťaž pre členov Slovenskej fyziologickej spoločnosti do 35 rokov o najlepší poster prezentovaný na 95. FD 2019.
Kritériá:
1. Účasť prvého a prezentujúceho autora posteru
2. Vek do 35 rokov
3. Člen Slovenskej fyziologickej spoločnosti
4. Prihlásenie sa do súťaže podľa pokynov, ktoré budú zaslané e-mailom členom.
SFyS Hodnotiaca komisia posúdi formálnu a obsahovú stránku posteru, úroveň jeho prezentácie autorom a diskusiu k problematike. Výsledky súťaže budú vyhlásené počas ukončenia Fyziologických dní. Víťazi si ocenenia preberú na najbližšom zasadnutí výboru SFyS.

Společenský večer

Účastníci konference jsou srdečně zváni na společenský večer, který se uskuteční ve středu 6. února 2019 od 19h ve Vinohradském pivovaru. Součástí večera bude večeře s výběrem teplých a studených jídel a nápojů. K tanci a poslechu zahraje uskupení Setoplete.
Cena za společenský večer je 500 Kč.

Suplementum Physiological Research

Autoři prezentující své příspěvky na konferenci 95.Fyziologické dny mohou zaslat fulltext ze svého příspěvku k možnému publikování v Suplementu časopisu Physiological Research. Svůj zájem o publikaci vyjádří v průběhu uploadu abstraktu své prezentace, případně emailem na sup.fd@fgu.cas.cz. Při přípravě příspěvku autoři striktně dodrží pokyny pro autory. Nejzazší termín pro odeslání rukopisu je 24.3.2019 na adresu sup.fd@fgu.cas.cz.

Pokyny pro autory
Šablona EndNOTE

Ubytování a doprava

Ubytování

Konference se bude konat na veřejnou dopravou snadno dostupném místě. Proto pro vyhledávání ubytování lze využít běžných služeb jako je www.booking.com nebo www.airbnb.com. Vhodné jsou například hotel Don Giovani (dochodová vzdálenost), a&o Prague Rhea (cena + vzdálenost), ILF Budějovická (cena+přímý bus).

Doprava

Do Prahy se lze dostat snadno veřejnou dopravou. Pro naleznutí vhodného spoje můžete využít server Jízdní řády, který umí vyhledat i spojení v Praze a okolí. Pro dopravu v rámci Prahy využijte hromadnou dopravu, kterou zabezpečuje Dopravní podnik. Další informace naleznete na www stránkách 3.LF UK.

Kontakt

Pro kontakt s organizátory využívejte, prosím, výhradně níže uvedený email.

Organizační výbor

Jakub Otáhal, Romana Šlamberová, Vladimír Riljak

email: fyziologickedny@fgu.cas.cz


Česká fyziologická společnost ČLS JEP

Albertov 2029/5

12800 Praha - Nové Město

Česká republika

www: cfs.lf1.cuni.cz

Informace od sponzorů

AnimaLab

doplňující informace od Dr.Daniela Lambertze:

Biofluorimetr, Proceediogs of SPIE


KRD

doplňující informace od mgr.Petra Vaňka:

Multispectral Optoacoustic Tomography (MSOT), MSOT INVISION 512-ECHO

Sponzoři:

Copyright 2018, Jakub Otáhal

Design and coding by Responsee Team